Coaching van individuen (algemeen)

Persoonlijke begeleiding en consultatie
Dit is de verzamelnaam voor het werk waarbij u in de gelegenheid bent om zaken die u bezighouden aan de orde te stellen en daaraan te werken. Op die manier kunt u zich ontwikkelen en nieuwe opties vinden voor de problemen die u op persoonlijk en/of professioneel gebied ondervindt.
U kunt daarbij denken aan uiteenlopende zaken als bijvoorbeeld stijl van leidinggeven, spanning tussen zaak- en relatiegericht optreden, oriëntatie op de loopbaan, omgaan met conflicten, spanning tussen korte termijn en lange termijn doelen, eigen energiehuishouding, etcetera.
In de samenwerking gebruik ik mijn deskundigheid om bedoeld ontwikkelingsproces optimale kansen te geven.
Het is aan u om die kansen te benutten.

Kennismakingsgesprek
Tijdens onze eerste ontmoeting leren wij elkaar kennen en onderzoeken wat er speelt. Naar aanleiding van dit eerste gesprek beslissen we of we samen verder zullen werken. Wanneer we daartoe besluiten, stellen we het doel van de samenwerking vast en maken we aantal werkafspraken. Basis voor de samenwerking zijn de werkregels, die ver op deze website vermeld staan. Over een wijziging of toevoeging kan natuurlijk altijd overlegd worden.

Werkwijze
We werken telkens in blokken van vijf keer. De ervaring leert dat vijf keer zeker nodig is om belangrijke stappen te kunnen zetten. De vijfde keer evalueren we om na te gaan of u uw doelen hebt bereikt. Vervolgens kijken we ook vooruit en bepalen of we de samenwerking kunnen beëindigen of dat we een nieuw blok van vijf keer overeenkomen.
Uitgangspunt voor de begeleiding is: zo kort als mogelijk, zo lang als noodzakelijk.
De bijeenkomsten duren steeds ca. 90 minuten. Ik stel vragen om uw situatie te verhelderen en we doen zonodig oefeningen om inzicht te geven en (nieuwe) ervaringen op te doen. Van elke bijeenkomst vraag ik u
een verslag te maken. Daarnaast formuleren we samen “opdrachten”. Deze zijn bedoeld om de nieuwe besluiten, die u neemt over de manier waarop u omgaat met uw werk, ook daadwerkelijk uit te voeren.
Tenslotte gaat het erom dat u niet alleen tijdens onze bijeenkomsten, maar vooral ook daarbuiten de winst van de begeleiding ervaart.
Tijdens de bijeenkomsten geef ik u graag uitleg over het hoe en waarom van mijn handelen: voel u vrij om elke vraag te stellen die voor u van belang is!

Werkregels
De basis van ons werk kunnen we het best verwoorden aan de hand van de volgende thema’s:
o Vertrouwelijkheid
Wat we bespreken is van u. Het staat u vrij daarmee te doen wat goed is voor u.
Ik verstrek geen informatie over ons werk aan derden, tenzij u daar vooraf uw goedkeuring aan geeft.
o Verantwoordelijkheid
U bent verantwoordelijk voor datgene wat u leert. Ik ben er voor verantwoordelijk
dat u de optimale gelegenheid krijgt uw doelen te bereiken.
o Voelen mag, denken moet
Voelen is een recht, nooit een plicht. Denken is noodzakelijk om problemen op te kunnen lossen.
U en ik zijn beiden op elk moment aanspreekbaar op ons vermogen tot denken.
o Storingen gaan voor
Als er zaken zijn, die u hinderen, meld het dan meteen: op die manier zullen ze de samenwerking niet kunnen verstoren.
o Afspraken
Ieder van ons zal de afspraken nakomen, die we tijdens het werk maken.

Motto: terug naar normaal
Ik werk graag samen met mensen onder het motto ‘terug naar normaal’. Dit betekent dat we in ‘gewone mensentaal’ communiceren en steeds in aspecten van het werk de verbinding dienen te maken met de praktijk van alledag.
Het draait dan ook dikwijls om de vragen als: welk effect wil je bereiken en welk effect bereik je nu? Hoe kan je hetzelfde bereiken met minder moeite? Waar werk je eigenlijk naar toe? En wat betekent het als je er werkelijk voor zou kiezen? Deze vragen krijgen hun betekenis in het perspectief van bijvoorbeeld afspraken maken, heldere communicatie en feedback geven.

Werkplek
Individuele coaching kan plaats vinden in Hardenberg, maar ook op de werkplek.